Põlva valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek

8.12.21

Planeeringualaks on kogu Põlva vald, st 705,9 km2. Üldplaneeringuga on võetud eesmärk soosida juba väljakujunenud asustusega alade arengut ja vältida asustuse laialivalgumist piirkondadesse, kus asustuse hajumine on looduskeskkonnale koormav ja majanduslikult kulukas. Põlva linnas suunab üldplaneering asustust eesmärgiga ühendada linna erinevad piirkonnad sidusaks ja hästi toimivaks tervikuks. Üldplaneeringuga ei kavandata maakasutuse ulatuslikke muudatusi ning ulatuslikke maakatte muudatusi üldplaneeringu kehtivusajal ei ole oodata. Olulise ruumilise mõjuga objekte ei kavandata ning üldplaneeringu koostamisel on läbivalt väärtustatud looduskaitselisi ja kultuuriloolisi väärtusi.
Üldplaneeringuga paralleelselt viiakse läbi KSH. Mõjude hindamise tulemusena selgus, et üldplaneeringu elluviimisega ei kaasne eeldatavalt olulist negatiivset keskkonnamõju. Üldplaneeringu lahendus võimaldab olemasoleva rohevõrgustiku toimimist, samuti kaitsealuste alade ja objektide säilimist. Keskuste alade arendamine ja tihendamine võimaldab tehnovõrkude optimeerimist ja täiustamist, mille tulemusena infrastruktuuri seisukord paraneb ning kaasneb positiivne mõju. KSH aruande eelnõu alusel ei esine negatiivset mõju Natura 2000 võrgustiku aladele ega riigipiiriülest keskkonnamõju.

Üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu avalik väljapanek toimus 30. augustist 10. oktoobrini 2021. a ja kirjalikke arvamusi eelnõu kohta sai esitada kuni 10. oktoobrini 2021.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu.

Avalikul väljapanekul olnud üldplaneeringu eelnõu veebirakendus

Vaata veebirakenduse ja üldplaneeringu eelnõu tutvustust siit (salvestus 16.09.2021 toimunud kaasamiskoosolekult).

Üldplaneeringu eelnõu seletuskiri (pdf) ja üldplaneeringu veebikaart

Kaasamiskoosolekud toimusid: 13.09.21 Vastse-Kuuste Kultuurimajas, 14.09.21 Ahja Kultuurimajas, 15.09.21 Mooste Kultuurikeskuses, 16.09.21 Põlva Kultuuri-ja Huvikeskuse salongis ning 17.09.21 Tilsi teenuskeskuses.

Tähtaegselt laekunud ettepanekud koos Põlva Vallavalitsuse seisukohaga.  Pärast avaliku väljapaneku lõppu laekunud ettepanekud koos vallavalitsuse seisukohaga. NB! Ettepanekute alusel tehtavad muudatused ei kajastu koheselt üldplaneeringu veebirakenduses.

Üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimus 16. novembril kell 17:30. Avaliku arutelu protokoll, ettekande slaididAvaliku arutelu salvestus.

Lisainformatsioon: Tiia Zuppur,  tiia.zuppur@polva.ee , tel 5347 1669.

Toimetaja: TIIA ZUPPUR