Põlva valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek

20.09.21
Põlva valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avalik väljapanek toimub 30. augustist – 10. oktoobrini 2021.

Planeeringualaks on kogu Põlva vald, st 705,9 km2. Üldplaneeringuga on võetud eesmärk soosida juba väljakujunenud asustusega alade arengut ja vältida asustuse laialivalgumist piirkondadesse, kus asustuse hajumine on looduskeskkonnale koormav ja majanduslikult kulukas. Põlva linnas suunab üldplaneering asustust eesmärgiga ühendada linna erinevad piirkonnad sidusaks ja hästi toimivaks tervikuks. Üldplaneeringuga ei kavandata maakasutuse ulatuslikke muudatusi ning ulatuslikke maakatte muudatusi üldplaneeringu kehtivusajal ei ole oodata. Olulise ruumilise mõjuga objekte ei kavandata ning üldplaneeringu koostamisel on läbivalt väärtustatud looduskaitselisi ja kultuuriloolisi väärtusi.
Üldplaneeringuga paralleelselt viiakse läbi KSH. Mõjude hindamise tulemusena selgus, et üldplaneeringu elluviimisega ei kaasne eeldatavalt olulist negatiivset keskkonnamõju. Üldplaneeringu lahendus võimaldab olemasoleva rohevõrgustiku toimimist, samuti kaitsealuste alade ja objektide säilimist. Keskuste alade arendamine ja tihendamine võimaldab tehnovõrkude optimeerimist ja täiustamist, mille tulemusena infrastruktuuri seisukord paraneb ning kaasneb positiivne mõju. KSH aruande eelnõu alusel ei esine negatiivset mõju Natura 2000 võrgustiku aladele ega riigipiiriülest keskkonnamõju.

Kirjalikke arvamusi üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu kohta saab esitada avaliku väljapaneku ajal, st kuni 10. oktoobrini 2021 e-posti teel info@polva.ee või tavakirjaga Kesk tn 15, Põlva linn, Põlva vald, 63308 Põlva maakond.

Informatsiooni avalike arutelude toimumise aja, asukohtade ning viisi kohta edastab Põlva Vallavalitsus pärast avaliku väljapaneku lõppu.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu.

Üldplaneeringu eelnõu veebirakendus

Vaata veebirakenduse ja üldplaneeringu eelnõu tutvustust siit (salvestus 16.09.2021 toimunud kaasamiskoosolekult).

Üldplaneeringu eelnõu seletuskiri (pdf) ja üldplaneeringu veebikaart

Kaasamiskoosolekud toimusid:

13. septembril kell 17.30 Vastse-Kuuste Kultuurimajas;
14. septembril kell 17.30 Ahja Kultuurimajas;
15. septembril kell 17.30 Mooste Kultuurikeskuses;
16. september kell 17.30 Põlva Kultuuri-ja Huvikeskuse salongis;
17. septembril kell 17.30 Tilsi teenuskeskuses.

 

Toimetaja: TIIA ZUPPUR