Energia 16

11.04.19

Põlva Vallavalitsuse 03.04.2019 korraldusega nr 2-3/161 kehtestati Põlva linnas Energia tn 16 katastriüksuse ja lähialade detailplaneeringu positsioonid 2 ja 3. Planeeringu positsiooni 1 osas planeerimisprotsess jätkub.

Energia tn 16 katastriüksuse ja lähialade detailplaneeringuga moodustatakse kaks krunti (positsioon 2 ja 3) kus katastriüksuse kasutamise sihtotsarve on 80% tootmismaa ja 20% ärimaa. Hoonete suurim lubatud arv krundil on 3, hoonete suurim lubatud ehitusalune pind 1500 m2, hoonete lubatud maksimaalne kõrgus kuni 10 m. Alale on lubatud püstitada tootmishooneid ning mootorsõidukite remondi-ja hooldustöödeks vajalikke hooneid.

Seletuskiri, situatsiooniskeem, kontaktvööndi funktsionaalsed ja ehituslikud seosed, olemasolev olukord, põhijoonis, tehnovõrkude joonis, kruntimise skeem, illustratiivne vaade.

Detailplaneeringu koostamine algatati Põlva Vallavalitsus 23.05.2018 korraldusega nr  2-3/351. 

Algatamine ja lähteseisukohadLisa 1Lisa 2

Detailplaneering võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Põlva Vallavalitsuse 27.12.2018 korraldusega nr 2-3/804. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 25. jaanuarist - 11. veebruarini 2018.  Avalik arutelu toimud 15. märtsil 2019. Avalikustatud planeering:

Seletuskiri, situatsiooniskeem, funtsionaalsed seosed, olemasolev olukord, põhijoonis, tehnovõrgud, kruntimise skeem, illustratiivne vaade.

Detailplaneeringu seletuskirja on korrigeeritud seoses Põlva valla üldplaneeringu 2029+ kehtestamisega. Korrigeeritud seletuskiri.

Avaliku väljapaneku ajal esitati ühe isiku poolt mitu arvamust, mis kõik puudutasid planeeringu positsiooni 1. Esitatud arvamustes sooviti, et positsioonile 1 oleks lubatud üksnes kuni 4 m kõrguste hoonete ja haljastuse püstitamine või juhul, kui lubatakse kuni 5 m kõrguste hoonete püstitamist, siis 8 m kaugusele kinnisasja piirist. Põlva Vallavalitsus leidis, et sellised nõudmised ei ole naaberkinnisasja omaniku poolt põhjendatud, sest tegemist on üldplaneeringuga määratud tootmispiirkonnaga. Detailplaneeringu positsioonide 2 ja 3 kohta kirjalikke arvamusi ei esitatud. Energia tn 16 ja 14 päikesevalguse analüüs. Esitatud arvamuste kokkuvõte.

Detailplaneering kehtestati Põlva Vallavalitsus annab teada, et kehtestas 03.04.2019 korraldusega nr 2-3/161. Energia tn 16 katastriüksuse ja selle lähialade detailplaneeringu osaliselt. Nimetatud korraldusega kehtestati planeeringu positsioonid 2 ja 3.

Olete esitanud vastuväiteid ja teinud kompromissettepanekuid planeeringu positsioonile 1 kavandatu osas. Põlva Vallavalitsus leidis, et ilma planeeringulahendust muutmata, ei ole võimalik Eneriga tn 16 katastriüksuse ja lähialade detailplaneeringu positsiooni 1 kehtestada.  Korralduse punkti 2 kohaselt muudetakse planeeringulahendust positsiooni 1 osas ning seda menetletakse edasi lähtudes planeerimisseaduse § 137 lõikes 3 sätestatud nõuetest.

 

Teie esitatud arvamused planeeringu positsiooni 1 osas võetakse uuesti kaalumisele ning püütakse leida mõlemale osapoolele sobiv lahendus.

 

Kehtestatud planeeringuga saate tutvuda Põlva Vallavalitsuse veebilehel www.põlva.ee/detailplaneeringud. positsioonide 2 ja 3 osas. Planeeringu positsiooni 1 osas menetlus jätkub.

Detailplaneeringu menetlemisega seotud dokumendid on leitavad kaardirakenduses EVALD