Saesaare elektrijaam, Taevaskoja küla

23.11.18

Kiidjärve küla Saesaare Elektrijaama ja Taevaskoja küla Saesaare Elektrijaama kinnistute ja lähiala detailplaneering on algatatud 29.03.2012 Vastse-Kuuste Vallavolikogu otsusega nr 7. Põlva valla Taevaskoja küla Saesaare Elektrijaama kinnistu ja Kiidjärve metskonna maaüksuse 79 detailplaneering on algatatud Põlva Vallavalitsuse 24.07.2012 korraldusega nr  182-k.  Vastse-Kuuste vallas Kiidjärve külas ja Põlva vallas Taevaskoja külas Saesaare Elektrijaama kinnistute ning nende lähiala detailplaneeringu ja detailplaneeringuga kavandatava tegevuse keskkonnamõju strateegiline hindamine algatati Vastse-Kuuste Vallavalitsuse 02.04.2012 korraldusega nr 46, Põlva Vallavalitsus KSH-d täiendavalt ei algatanud, viidates Vastse-Kuuste Vallavalitsuse korraldusele.Detailplaneeringu eesmärgiks on Saesaare paisul vahetult peale liigveelasu voolurahustit sanitaarvooluhulga tagamiseks vajalike ehitiste rajamise võimaluste selgitamine, ehitusõiguse, hoonestustingimuste, tehnovõrkude asukoha ja servituutide vajaduse määramine ning kalapääsu rajamise võimaluste väljaselgitamine ja tingimuste määramine tulenevalt vee erikasutusloast.

Põlva Vallavalitsuse 06.06.2018 korraldusega nr 2-3/376 jätkatakse detailplaneeringu koostamist eesmärgiga võtta see vastu hiljemalt 2019.aasta lõpuks.

Toimetaja: TIIA ZUPPUR