Ubina, Kiidjärve küla

6.09.21

Kiidjärve külas Ubina katastriüksuse detailplaneering on kehtestatud Põlva Vallavolikogu 26.08.2021 otsusega nr 1-3/21

Planeeringu menetluskäik:

Põlva Vallavolikogu algatas 18.09.2019 otsusega nr 1-3/37 detailplaneeringu koostamise Kiidjärve külas Ubina katastriüksusel ja jättis sama otsusega algatamata detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise. Detailplaneeringu algataja, vastuvõtja ja kehtestaja on Põlva Vallavolikogu (Kesk tn 15, Põlva linn, Põlva vald, e-post info@polva.ee), planeeringu koostaja leitakse riigihankega. Planeeringuala suurus on 5390 m2 ning planeering on koostatud eesmärgiga selgitada välja elamu ehitamise võimalus Kiidjärve kalda ehituskeeluvööndisse. Planeeringuga ei muudeta katastriüksuse piire, hoonestusala on määratud arvestusega et see oleks olemasolevatest naaberhoonetest vähemalt 40 m kaugusel, ehitusõigus on antud ühe elamu ja väikehoonete püstitamiseks. Planeeringualal ei paikne teadaolevalt kaitsealuseid looduse üksikobjekte, kaitsealasid ega Natura 2000 võrgustiku alasid. Kavandatav tegevus ei kahjusta kultuuripärandit, inimese tervist, heaolu ega vara. Detailplaneeringuga kavandatava tegevusega ei kaasne müra, vibratsiooni, soojuse, kiirguse, valgusreostuse ega inimese lõhnataju ületava ebameeldiva lõhnahäiringu teket, liikluskoormuse ja õhusaaste olulist suurenemist ette näha ei ole, piiriülene mõju puudub. Lähtudes planeeringuala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimustest, ei ole ette näha detailplaneeringu realiseerimisel antud asukohas olulist negatiivset keskkonnamõju ega ohtu inimese tervisele, planeeringu mõju ja suurus piirneb suures osas katastriüksusega. Eeltoodud põhjustel jäeti detailplaneeringule keskkonnamõju strateegiline hindamine algatamata. Keskkonnaameti seisukoht, KSH eelhinnang. Planeeringuala asendiplaan. Kinnisasjale juurdepääsu tagamiseks on kinnistule Keljomäe (katastritunnus 87202:002:0100) seatud tasuta tähtajatu sõiduteeservituut.

Lähetseisukohad Kiidjärve külas Ubina katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamiseks ning esitatud ettepanekud (avalikustatud 30.03.20). Detailplaneeringu eelnõu avalikustati 1.-31.07.2020 ning avalik arutelu korraldati 10.08.2020 (protokoll). Avalikustatud planeeringu eelnõu: situatsiooniskeemtugijoonispõhijoonise eelnõuseletuskirja eelnõu. Avaliku väljapaneku ajal ning avalikul arutelul arvamusi või ettepanekuid planeeringulahenduse kohta ei esitatud. Planeering on kooskõlastatud Päästeametiga, arvamuse on andnud Keskkonnaamet, täiendavat kooskõlastuse vajadust ei ole Rahandusministeerium määranud. Põlva Vallavolikogu 24.09.2020 otsusega nr 1-3/28 võeti planeering vastu ja suunati avalikule väljapanekule.Detailplaneeringu  avalik väljapanek toimus 16. oktoobrist - 20. novembrini 2020. Detailplaneeringuga oli võimalik tutvuda Kiidjärve raamatukogus ning vallavalitsuse ehitus- ja planeeringuosakonnas Põlvas, Võru tn 1. Planeeringu seletuskirisituatsiooniskeemtugijoonispõhijoonisruumiline illustratsioonvaade 1 ja vaade 2.

Detailplaneeringuga tehti ettepanek muuta Vastse-Kuuste valla üldplaneeringut ning vähendada Kiidjärve järve ehituskeeluvööndit selleks, et rajada Ubina katastriüksusele tee, mis arvestaks sõiduteeservituuti ning ehitada elamu olemasolevate varasema hoonestuslahenduse järgi ehitatud tehnorajatiste (elektriga liitumispunkt ja veeühendus) lähedusse. Avaliku väljapaneku ajal esitas kirjaliku arvamuse Rahandusministeerium. Põlva Vallavalitsus taotles Ubina katastriüksuse detailplaneeringu alusel Kiidjärve ehituskeeluvööndi vähendamist 50 meetrilu 26-49 meetrini Keskkonnaamet ei nõustunud ehituskeeluvööndi vähendamisega (25.11.2020 kiri nr 7-13/20/16495-3). Rahandusministeerium palus kohalikul omavalitsusel kaaluda ehituskeeluvööndi vähendamise vajadust, kuna planeeringualal puuduvad takistused elamu kavandamiseks väljapoole ehituskeeluvööndit. Keskkonnaamet ei pidanud põhjendatuks Kiidjärve ehituskeeluvööndi vähendamist Kiidjärve külas Ubina katastriüksusel. Rahandusministeeriumi arvamusega arvestatakse osaliselt ja elamu kavandamisest ehituskeeluvööndisse loobutakse. Juhul kui määratud juurdepääsuservituudist lähtudes ei ole võimalik krundisisest teed ja parkimiskohti planeerida väljapoole ehituskeeluvööndit, on Keskkonnaamet valmis kaaluma ehituskeeluvööndi vähendamist nende ehitiste tarbeks. Määratud juurepääsuservituut ei võimalda krundisisest teed planeerida ehituskeeluvööndist väljapoole ning selles osas ehituskeeluvööndi vähendamise taotlemisest ei loobuta. Rahandusministeerium teatas enne avaliku arutelu toimumist teatas ettepaneku tegija, et nõustub vallavalitsuse seisukohaga jätkata planeeringu koostamist, taotledes ehituskeeluvööndi vähendamist  üksnes juurdepääsutee osas. Kuna määratud juurdepääsuservituut ei võimalda krundisisest juurdepääsuteed planeerida väljapoole ehituskeeluvööndit, jätkati planeeringu koostamist uue lahendusega, loobuti elamu kavandamisest Kiidjärve ehituskeeluvööndisse.

Detailplaneeringu uue lahendusega tehti ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek ca 38-49,7 m Kiidjärve kalda veepiirist arvates, et võimaldada elamu teenindamiseks vajaliku tee ning parkimisala rajamist. Planeeringuga ei muudeta katastriüksuse piire, hoonestusala on määratud arvestusega, et see oleks naaberhoonetest vähemalt 40 m kaugusel. Ehitusõiguse kohaselt on võimalik ehitada olemasolevatele väikehoonetele (ei kuulu ehitusõiguse alla) lisaks üks elamu ja üks abihoone. Uuele lahendusele andsid arvamuse Keskkonnaamet ning Rahandusministeerium, planeering on Päästeameti poolt kooskõlastatud. Detailplaneeringu uus lahendus võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Põlva Vallavolikogu 25.03.2021 otsusega nr 1-3/9. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 19. aprillist – 21. maini 2021. Kirjalikke ettepanekuid avaliku väljapaneku ajal ei esitatud ning avalikku arutelu ei korraldatud.

Põlva Vallavalitsus esitas taotluse Kiidjärve ehituskeeluvööndi vähendamiseks Ubina katastriüksusel ca 26–49 meetrini kalda veepiirist Keskkonnaametile 30.03.2021 kirjaga nr 7-1/21-46-1. Lähtudes looduskaitseseaduse § 40 sätestatust, esitatud asjaoludest ja selgitustest, arvestades, et kavandatava ehitustegevusega ei kaasne kaldakoosluste kahjustamist, inimtegevusest lähtuv kahjulik mõju kaldaalal ei suurene olulisel määral, reljeefi ning asustusstruktuuri ei muudeta ning kaldale ligipääsu ega kallasrajal liikumist ei takistata, pidas Keskkonnaamet ehituskeeluvööndi vähendamist Ubina katastriüksuse detailplaneeringu alusel põhjendatuks. 01.06.2021 kirjas nr 7-13/21/6707-3 andis Keskkonnaamet nõusoleku Kiidjärve külas Ubina katastriüksusel (katastritunnus 87202:002:1044) Kiidjärve järve kalda ehituskeeluvööndi vähendamiseks Ubina katastriüksuse detailplaneeringu joonisel nr 3 „Põhijoonis" (kuupäev 21.01.2021) kujutatud ala ulatuses.

Detailplaneering esitati rahandusministeeriumile heakskiitmiseks 25.06.2021 ja planeering on riigihalduse ministri 01.02.2019 käskkirja 1.1-4/16 punktis 2 antud volituse alusel rahandusministeeriumi regionaalvaldkonna asekantsleri poolt 07.07.2021 heaks kiidetud (kiri nr 14-11/4825-1).

Detailplaneering kehtestati Põlva Vallavolikogu 26.08.2021 otsusega nr 1-3/21

Detailplaneeringuga muudetakse Kiidjärve ehituskeeluvööndit Ubina katastriüksusel ca 38-49,7 meetrini kalda veepiirist. Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepaneku piir on nähtav detailplaneeringu joonisel nr 3.

Kehtestatud detailplaneeringu seletuskirisituatsiooniskeem, tugijoonis ,  põhijoonis, ruumiline illustratsioon ning vaated 1, 2 3.

 

Toimetaja: TIIA ZUPPUR