Ubina, Kiidjärve küla

30.06.20
Ubina katastriüksuse detailplaneeringu eelnõu avalik väljapanek toimub 1.–31. juulini 2020.
Detailplaneeringu eelnõuga saab tutvuda tööaegadel Kiidjärve külastuskeskuses ning vallavalitsuse ehitus- ja planeeringuosakonnas Põlvas, Võru tn 1 või igal ajal Põlva valla veebilehel: www.polva.ee/detailplaneeringud. Kirjalikke arvamusi detailplaneeringu eelnõu kohta saab esitada Põlva Vallavalitsusele avaliku väljapaneku ajal aadressil Kesk tn 15, Põlva linn, Põlva vald või e-postiga aadressil info@polva.ee.
Detailplaneeringu eelnõu avalik arutelu toimub 10. augustil 2020 kell 15.00 Kiidjärve külastuskeskuses.

Põlva Vallavolikogu algatas 18.09.2019 otsusega nr 1-3/37 detailplaneeringu koostamise Kiidjärve külas Ubina katastriüksusel ja jättis sama otsusega algatamata detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise. Detailplaneeringu algataja, vastuvõtja ja kehtestaja on Põlva Vallavolikogu (Kesk tn 15, Põlva linn, Põlva vald, e-post info@polva.ee), planeeringu koostaja leitakse riigihankega.

Planeeringuala suurus on 5390 m2 ning planeering koostatakse eesmärgiga selgitada välja võimalus elamu ehitamiseks Kiidjärve kalda ehituskeeluvööndisse, vähendades ehituskeeluvööndit 50-lt meetrilt 30-le.

Planeeringualal ei paikne teadaolevalt kaitsealuseid looduse üksikobjekte, kaitsealasid ega Natura 2000 võrgustiku alasid. Kavandatav tegevus ei kahjusta kultuuripärandit, inimese tervist, heaolu ega vara. Detailplaneeringuga kavandatava tegevusega ei kaasne müra, vibratsiooni, soojuse, kiirguse, valgusreostuse ega inimese lõhnataju ületava ebameeldiva lõhnahäiringu teket, liikluskoormuse ja õhusaaste olulist suurenemist ette näha ei ole, piiriülene mõju puudub. Lähtudes planeeringuala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimustest, ei ole ette näha detailplaneeringu realiseerimisel antud asukohas olulist negatiivset keskkonnamõju ega ohtu inimese tervisele, planeeringu mõju ja suurus piirneb suures osas katastriüksusega. Eeltoodud põhjustel jäeti detailplaneeringule keskkonnamõju strateegiline hindamine algatamata. Keskkonnaameti seisukoht, KSH eelhinnang.

Planeeringuala asendiplaan. Kinnisasjale juurdepääsu tagamiseks on kinnistule Keljomäe (katastritunnus 87202:002:0100) seatud tasuta tähtajatu sõiduteeservituut.

Lähetseisukohad Kiidjärve külas Ubina katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamiseks ning esitatud ettepanekud (avalikustatud 30.03.20).

bina katastriüksuse detailplaneeringu eelnõu avalik väljapanek toimub 1.–31. juulini 2020.
Detailplaneeringu eelnõuga saab tutvuda tööaegadel Kiidjärve külastuskeskuses ning vallavalitsuse ehitus- ja planeeringuosakonnas Põlvas, Võru tn 1. Kirjalikke arvamusi detailplaneeringu eelnõu kohta saab esitada Põlva Vallavalitsusele avaliku väljapaneku ajal aadressil Kesk tn 15, Põlva linn, Põlva vald või e-postiga aadressil info@polva.ee.
Detailplaneeringu eelnõu avalik arutelu toimub 10. augustil 2020 kell 15.00 Kiidjärve külastuskeskuses.

1.-31.07.2020 avalikustatud planeeringu eelnõu: situatsiooniskeem, tugijoonis, põhijoonise eelnõu, seletuskirja eelnõu.

Toimetaja: TIIA ZUPPUR