Koostamisel olev Põlva valla üldplaneering, algatatud 2018

 

Algatamine

Põlva Vallavolikogu 13.09.2018 otsusega nr 1-3/47 algatati Põlva valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamine. Üldplaneeringu koostamise eesmärgiks on kogu omavalitsuse territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määramine. Digitaalselt allkirjastatud otsus.

Tulemusliku ja asjakohase üldplaneeringu koostamiseks on olulised kohalike elanike, ettevõtete ning organisatsioonide ettepanekuid ja ideed. Ootame aktiivset osavõttu üldplaneeringu avalikel aruteludel ning kirjalike ettepanekute esitamist. Isikutel, kes soovivad valla üldplaneeringu menetlemise etappidest individuaalselt teada saada, palume saata saata sellekohane teade vallavalitsuse arhitektile aadressil tiia.zuppur@polva.ee.

Lisainfot üldplaneeringu koostamise kohta saab arhitekt-planeerija Tiia Zuppurilt telefonil 799 9491, 5347 1669 või e-posti aadressil tiia.zuppur@polva.ee

Põlva valla üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamiskavatsus

Üldplaneeringu lähteseisukohad annavad suuna ja alusteabe üldplaneeringu ülesannete lahendamiseks. Lähteseisukohad kirjeldavad üldplaneeringu koostamise vajadust, eesmärki ja ülesandeid, mida üldplaneeringuga kavatsetakse lahendada. Lähteseisukohtades on esitatud üldplaneeringu koostamiseks eeldatav ajakava, antud ülevaade üldplaneeringu koostamiseks vajalikest uuringute ja analüüside tegemisest ning koostamisse kaasatavatest inimestest ning ettevõtetest. Keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuses on märgitud keskkonnamõju hindamise ulatus ja eeldatav ajakava ning üldplaneeringu rakendamisega eeldatavalt kaasneda võiv oluline keskkonnamõju või selle puudumine, sealhulgas mõju inimese tervisele, piiriülese keskkonnamõju esinemise võimalikkus, võimalik mõju Natura 2000 võrgustiku alale ja muu planeeringu koostamise korraldajale teadaolev asjasse puutuv teave. Keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus on aluseks keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande koostamisele.

Vastavalt planeerimisseaduse § 81 küsis Põlva Vallavalitsus koostöötegijatelt ja kaasatud isikutelt ettepanekuid lähteseisukohtadele ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamiskavatsusele. Esitatud ettepanekute alusel on dokumenti täiendatud ning seda tutvustati Põlva Vallavolikogu 27.06.2019 istungil.

Põlva valla üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamiskavatsus. 

Kokkuvõte Põlva valla üldplaneeringu lähteseisukohtadele ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamiskavatsusele esitatud ettepanekutest.

Üldplaneeringu eesmärk

Üldplaneeringu koostamise eesmärgiks on kogu omavalitsuse territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määramine. Üldplaneeringuga luuakse eeldused elanike, ettevõtete ja külaliste vajadustega arvestava, loodust säästva ning arengut toetava keskkonna olemasoluks ja säilimiseks.
Põlva vald on heaks elukohaks neile, kes soovivad kvaliteetset, hajusat, rahulikku ja vaikset elukeskkonda, kus head ühendused, eelkõige Tartu ja Võru suunas, ei takista õpi- ja töörännet ning teenuste kättesaadavust.
Põlva valla korrastatud ja hästi ligipääsetav keskkond võimaldab sisukat, kultuurset, aktiivset ja sportlikku ajaveetmist ning erinevate ettevõtlusviiside ja -valdkondadega tegelemist.
Põlva valla üldplaneeringuga kavandatakse võimalikult ühtsed põhimõtted hoonestusalade ja detailplaneeringu kohustusega alade määramiseks, maakasutus- ja ehitustingimuste seadmiseks, sealhulgas projekteerimistingimuste andmise aluseks olevate tingimuste, maakasutuse juhtotstarbe, maksimaalse ehitusmahu, hoonestuse kõrguspiirangu ja haljastusnõuete määramiseks ning määratletakse ühtsed nõuded kohaliku teede võrgu arendamiseks.
Eesmärk on soodustada keskkonnasäästlikke ja energiatõhusaid lahendusi, eelistades olemasoleva hoonestatud keskkonna laiendamist või tihendamist, varem kasutuses olnud või ebapiisavalt kasutatud alade otstarbekamat kasutamist. Põlva valla suuremad tööstus- ja tootmisalad on koondunud kaasaegse taristuga piirkondadesse, lisaks traditsioonilistele tootmissuundadele – põllumajandus ja puidutööstus – on võimalused kaasaegsete, säästlike ja kohalikku ressurssi väärtustavate ettevõtlussuundade arendamiseks.
„Tartu verandaks" olemine annab võimaluse keskenduda eelkõige puhta ja rahuliku elukeskkonna pakkumisele ning hinnatud puhkepiirkonna kujundamisele.

Joonis: Liikumissuunad ja põhjused

Planeeritava ala iseloomustus ja keskkonnamõju hindamise ulatus

Põlva valla pindala on 705,9 km². Vald piirneb läänes Põlva maakonna Kanepi valla ja idas Räpina vallaga, põhjaosas Tartu maakonna Kastre vallaga ja loodes Tartu maakonna Kambja vallaga ning lõunaosas Võru maakonna Võru vallaga. Põlva valla territooriumil asub valla- ja maakonnakeskusena vallasisene linn Põlva linn, kolm alevikku: Ahja, Mooste ja Vastse-Kuuste ning 70 küla: Aarna, Adiste, Akste, Andre, Eoste, Himma, Himmaste, Holvandi, Ibaste, Jaanimõisa, Joosu, Kaaru, Kadaja, Kanassaare, Karilatsi, Kastmekoja, Kauksi, Kiidjärve, Kiisa, Kiuma, Koorvere, Kosova, Kähri, Kärsa, Lahe, Laho, Leevijõe, Logina, Loko, Lootvina, Lutsu, Mammaste, Meemaste, Metste, Miiaste, Mustajõe, Mustakurmu, Mõtsküla, Naruski, Nooritsmetsa, Orajõe, Padari, Partsi, Peri, Pragi, Puskaru, Puuri, Rasina, Roosi, Rosma, Savimäe, Soesaare, Suurküla, Suurmetsa, Säkna, Säässaare, Taevaskoja, Terepi, Tilsi, Tromsi, Tännassilma, Uibujärve, Valgemetsa, Valgesoo, Vana-Koiola, Vanaküla, Vanamõisa, Vardja, Viisli ja Vooreküla. Põlva vallas elab 01.01.2019 seisuga 14090 inimest, neist Põlva linnas 5333, Mammaste külas 628 ja Himmaste külas 498. Ahja aleviku elanike arv on 484, Mooste alevikus 430 ning Vastse-Kuuste alevikus 412. Keskkonnamõju strateegiline hindamine teostatakse Põlva valla üldplaneeringule. Paralleelselt üldplaneeringu koostamisega viiakse läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine (edaspidi KSH), mille eesmärgiks on arvestada laiemalt erinevaid keskkonnast tulenevaid kaalutlusi üldplaneeringu koostamisel ja tagada jätkusuutlik areng. KSH koostamisel kirjeldatakse ja hinnatakse üldplaneeringu elluviimisega kaasneda võivaid olulisi keskkonna-, majanduslikke-, sotsiaalseid- ning kultuurilisi mõjusid. KSH aruanne on osa üldplaneeringu dokumentatsioonist.

Planeeringuga mõjutatava keskkonna ülevaade.

Üldplaneeringu koostamise korraldaja ja kehtestaja, keskkonnamõju strateegilise hindamise koostaja

Üldplaneeringu koostamise algataja, vastuvõtja ja kehtestaja on Põlva Vallavolikogu. Üldplaneeringu ja KSH koostamise korraldaja on Põlva Vallavalitsus.
Üldplaneeringu koostab Põlva Vallavalitsus koostöös erinevate spetsialistidega. 
Üldplaneeringu koostamisel püüab vallavalitsus võimalikult palju rakendada ametnike erialaseid teadmisi ja oskusi ning kaasata pädevaid konsultante nendes üldplaneeringu koostamise etappides, kus ametnikel vastavad oskused puuduvad või puudub selleks ajaline ressurss. Üldplaneeringu koostamisel vajalikud konsultandid leitakse riigihankega. Keskkonnamõju strateegilise hindamise viib läbi LEMMA OÜ.

Avalikkuse teavitamine ja kaasamine

Tagamaks asjakohase info leviku kõigile huvilistele, eelkõige piirkonna elanikele ning maaomanikele, keda ei esinda otseselt ükski ühendus ega esindusorganisatsioon, kasutatakse info levitamiseks võimalikult laia piirkonna infokanalite valikut. Eelkõige on see vajalik kõige olulisema ja laiema sihtgrupini – piirkonna elanikud ja maaomanikud – jõudmiseks. Ametlike teadaannete ja artiklite avaldamiseks kasutatakse ajalehti Põlva Teataja ja Lõunaleht. Infot jagatakse ka sotsiaalvõrgustiku Facebook kaudu. Samuti kuvatakse kõik teated, uudised, vajalik info Põlva valla veebilehel www.polva.ee. Üldplaneeringu koostamisse on kaasatud ja koostööd on asutud tegema järgmiste asutuste ja isikutega:  kaasatud osapooled (PDF, 127 kB).

Üldplaneeringu koostamise komisjoni moodustamine ja koosseisu kinnitamine

Põlva Vallavalitsuse 14.11.2018 korraldusega nr 2-3/698 (PDF, 194 kB, digitaalselt allkirjastatud korraldus) moodustati üldplaneeringu koostamise komisjon, kuhu kuuluvad:

  1. esimees Tiia Zuppur;
  2. Remida Aasamäe;
  3. Ahti Bleive;
  4. Kuldar Leis;
  5. Lennart Liba;
  6. Teele Nigola;
  7. Andres Vijar.

Komisjoni ülesanneteks on aidata igakülgselt kaasa üldplaneeringu koostamisele ja huvide tasakaalustamisele, analüüsida ja kontrollida koostatava üldplaneeringu ettepanekuid, teha ettepanekuid valla tasakaalustatud ruumiliseks arenguks, planeeringu koostamise korraldamiseks ning avalikkuse kaasamiseks.
Komisjoni seisukoha alusel kujundatakse Põlva valla arvamus planeeringu või esitatud ettepanekute ja arvamuste kohta.
Komisjoni esimees võib kaasata komisjoni töösse ülesannete täitmiseks erinevate valdkondade spetsialiste.

Üldplaneeringu koostamise kaardirakendus

Üldplaneeringu koostamise kaardirakendusse on kokku koondatud kaardikihid erinevatest andmebaasidest ja kehtivatest planeeringutest, antakse ülevaade üldplaneeringuga mõjutatavast ja planeeringulahenduse aluseks olevast keskkonnast ning kirjeldatakse lahendatavaid ülesandeid. Vastavalt sellele, kuidas üldplaneeringulahendus valmib, muutub kaardirakenduse sisu. Rakendus annab võimaluse leida ühest kohast infot nii kohalike väärtuste, kui riiklike kitsenduste kohta ja esitada ideekorjekaardile ettepanek valla elukeskkonna kujundamiseks. 

 

Üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu avalikustamine

Põlva valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avalik väljapanek toimub 30. augustist – 10. oktoobrini 2021. Eelnõuga saab tutvuda siin: https://www.polva.ee/uldplaanering-ksh-eelnou-avalikustamine.

Kirjalikke arvamusi üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu kohta saab esitada avaliku väljapaneku ajal, st kuni 10. oktoobrini 2021 e-posti teel info@polva.ee või tavakirjaga Kesk tn 15, Põlva linn, Põlva vald, 63308 Põlva maakond.

Informatsiooni avalike arutelude toimumise aja, asukohtade ning viisi kohta edastab Põlva Vallavalitsus pärast avaliku väljapaneku lõppu.

Vaata veebirakenduse tutvustust ja ülevaadet üldplaneeringust siit (salvestus 16.09.2021 toimunud kaasamiskoosolekult).