Põlva valla üldplaneering

11.01.19

Ühinenud Põlva valla üldplaneeringu kehtestamiseni kehtivad endiste Ahja, Laheda, Mooste, Põlva ja Vastse-Kuuste valdade üldplaneeringud.

Info: ehitus- ja planeerimisosakonna juhataja Mihkel Kala, tel 799 9469

Kehtivad üldplaneeringud:

AHJA VALD

LAHEDA VALD

MOOSTE VALD

HULLUMÄE-SIIMUNIIDU PIIRKONNA ÜLDPLANEERING
Üldplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine algatati 29.märtsil 2012.a. Mooste Vallavolikogu otsusega nr 1-1.3/6
Algatamisotsus
KSH programm
KSH programmi heakskiitmise otsus
Üldplaneeringu vastuvõtmise otsus
Üldplaneeringu seletuskiri
Planeeringukaart
Suusaradade skeem
KSH aruanne
KSH aruande heakskiitmine
Hullumäe-Siimuniidu piirkonna üldplaneeringu kehtestamine

PÕLVA VALD
Põlva valla üldplaneering 2029+ (kehtestatud Põlva vallavolikogu 20.12.2018 otsusega nr 1-3/60)

Plva valla üldplaneering 2029+ seletuskiri
Joonis: Põlva valla üldplaneering (valla põhjaosa) M1:15 000

Joonis: Põlva valla üldplaneering (valla lõunaosa) M1:15 000

Joonis: Põlva valla üldplaneering tiheasustusalad M1:5 000
Joonis: Tehnovõrkude ja teede skeem

Ahja jõe ürgoru maastikukaitseala üldplaneering

Seletuskiri
Üldplaneeringu maakasutuskaart

Peri ja Himmaste külade teede teemaplaneering

Seletuskiri, Himmaste küla, Peri küla

Endise Põlva valla haldusterritooriumil kehtisid kuni 20.12.2018 endise Põlva linna ja Põlva valla üldplaneeringud.

          Endise Põlva valla üldplaneering (kehtis kuni 20.12.2018):

Põlva valla üldplaneeringu seletuskiri
Maakasutuskaart 1
Maakasutuskaart 2
Põlva valla üldplaneeringu strateegiliste keskkonnamõjude hindamine 
Vaata ka Ahja jõe ürgoru maastikukaitseala üldplaneeringut (allpool)

Põlva linna üldplaneering (kehtis kuni 20.12.2018):

strateegia ja perspektiivne maakasutus seletuskiri.
Kaardid: legend, kesklinna piirkond, Käisi-Piiri piirkond, Lina-Ähnioru piirkond, paisjärve ümbrus
                raudtee piirkond, Salu-Intsikurmu piirkond, gaasivarustus, sidekaablid, maakasutuse kaart

VASTSE-KUUSTE VALD

Vastse-Kuuste valla üldplaneeringu seletuskiri
Vastse-Kuuste valla üldplaneeringu lisad
Üldplaneeringu kaart
Strateegilise keskkonnamõju hindamise aruanne
Kiidjärve küla kaart
Karilatsi ja Leevijõe külade kaart
Vastse-Kuuste aleviku kaart
Üldplaneeringu kehtestamine

 

AHJA JÕE ÜRGORU MAASTIKUKAITSEALA  ÜLDPLANEERING
Seletuskiri
Üldplaneeringu maakasutuskaart

Kiidjärve kaart
Üldplaneeringu kehtestamine