Avalikud väljapanekud ja arutelud

Põlva Vallavalitsus teatab, et võttis vastu ja suunas avalikule väljapanekule Põlva linnas Oru tn 17 ja 19 katastriüksuste detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 1,35 ha. Detailplaneeringu lahendusega moodustatakse üheksa üksikelamu krunti ja üks transpordimaa krunt. Detailplaneering näeb ette üheksa, kuni 2-korruselise elamu püstitamist ning ühe uue juurdepääsutee (tänava) rajamist. Planeeringu seab kohustusliku kõrghaljastuse rajamise nõude planeeringuala Põlva kalmistu poolsesse külge ning määrab tingimused planeeringu elluviimiseks.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 08.04.-21.04.2024.

 

LÕPPENUD:

Avalik väljapanek: Kaasiku, Kauksi küla

Põlva valla üldplaneering

Projekteerimistingimuste avatud menetlus: Silla tn 9, Ahja alevik

Põlva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava  

Projekteerimistingimuste avatud menetlus Vastse-Kuuste alevikus Pargi tn 26 

Leevijõe küla lahkmejoone muutmine

Põlva valla arengukava 2019–2030 ja eelarvestrateegia aastateks 2023–2026 muutmise projekt

Projekteerimistingimuste avatud menetlus Ahja alevikus Rahu tn 9a

Põlva valla teehoiukava aastateks 2023–2027 projekti avalik väljapanek

Projekteerimistingimuste avatud menetlus Põlva linnas Jaama tn 44

Projekteerimistingimuste avatud menetlus Ahja alevikus Tartu mnt 13

Põlvamaa uuendatud arengustrateegia avalik väljapanek

2023. aasta kaasav eelarve