Sotsiaaltoetused ja -teenused

18.09.18

Sissetulekust mittesõltuvad toetused

Sünnitoetus
Matusetoetus
1. klassi astuja toetus
Jõulutoetus

Sissetulekust sõltuvad toetused

Toimetulekutoetus
Koolitoetus
Laste-ja noortelaagri toetus
Toidukulu toetus
Ravitoetus
Küttetoetus
Ühekordne toetus
Hoolekandeasutuse kohamaksu toetus

Teenused

Sotsiaaleluruumi teenus
Võlanõustamisteenus
Tugiisikuteenus
Isikliku abistaja teenus
Sotsiaaltransporditeenus
Varjupaigateenus
Turvakoduteenus
Koduteenus
Järelhooldusteenus

Eluruumi kohandamise toetus

Sotsiaalteenuste ja -toetuste taotlusi menetleb Põlva vallavalitsuse sotsiaalabikomisjon.